phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce - bakalářské studium

zveřejněno: 23.04.2015

Studijní programy bakalářského studia

Dřevěné stavby (informace na stránkách TU Zvolen)

a Tvorba a konstrukce nábytku (informace na stránkách TU Zvolen)

pro studenty Detašovaného pracoviště TU - DF Zvolen ve Volyni

 

Stupeň vysokoškolského studia: I. (bakalářský) - titul Bc.

 • Forma studia: externí
 • Délka studia: 4 roky
 • Členění studia: 1. - 4. ročník - externí studium s možností přestupu na denní formu ve 4. ročníku (po ukončení VOŠ Volyně)
 • Garanti studijního programu: prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., doc. Ing. Pavol Joščák, PhD.

 

Vzhledem k podobnosti akreditovaných programů TU Zvolen a VOŠ Volyně je umožněno studentům denního studia VOŠ Volyně oboru Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce souběžně studovat externí formou jeden ze dvou bakalářských programů Dřevěné stavby a Tvorba a konstrukce nábytku na Detašovaném pracovišti Dřevařské fakulty TU Zvolen přímo ve Volyni.

Přijatí studenti absolvují první tři roky bakalářského studijního programu ve Volyni, kde bude výuka průběžně realizovaná distančním způsobem s navazujícími přednáškami a konzultacemi v rozsahu jednoho týdenního soustředění ročně (vždy v lednu). Výuka bude probíhat i ve Zvolenu (přednášky, laboratorní cvičení, konzultace) ve stejném rozsahu jednoho týdne ročně (červen/červenec). Výuka ve všech ročnících z velké části probíhá ve Volyni, včetně závěrečných bakalářských zkoušek. Absolvent bakalářského studia může pokračovat ve dvouletém inženýrském stupni vysokoškolského studia na navazujících studijních programech na TU ve Zvolenu anebo na univerzitách v České republice resp. jinde v zahraničí.

 

Profil absolventa

Absolvent bude schopný tvořivě a adaptabilně vykonávat činnosti spojené s předvýrobní a projektovou přípravou, realizací, oceněním a certifikací dřevařských výrobků a s jejich uplatněním na trhu. Jako nevyhnutelný teoretický základ získá přehled o vlastnostech dřeva, o dřevěných materiálech a dřevařských technologiích a jejich zhodnocení ve dřevařských výrobcích. Po absolvování bakalářského studia získá titul bakaláře s označením Bc. a je schopný v pokračovat ve studiu na příbuzných oborech inženýrského studia.

Získá vědomosti:

 • ze základních přírodovědných disciplín,
 • z nauky o dřevě a technologii zpracování dřeva,
 • z konstrukce a navrhování dřevostaveb, nábytku a stavebně-truhlářských výrobků,
 • v oblasti technologií výroby nábytku, stavebně-truhlářských výrobků a dřevostaveb,
 • z ekonomie podniku a základů podnikání,

 

Získá schopnosti: 

 • samostatně a tvořivě řešit úlohy technické přípravy a realizace dřevařských výrobků,
 • projektovat a prezentovat výrobky prostřednictvím PC,
 • efektivně komunikovat (asertivita, jazykové schopnosti, marketing).

 

Uplatnění absolventa

 • v předvýrobní přípravě výroby, v projekci,
 • v projektovém managementu (příprava, zabezpečení a realizace zakázek menšího rozsahu např. jednoduché stavby, zařízení interiérů, stavebně truhlářské výrobky)
 • složky kontroly kvality,
 • zkušebnictví,
 • pokračování ve vyšších stupních studia v příbuzných oborech (dřevařství, stavebnictví...).

 

Přijímací řízení

Podmínkou  pro přijetí k externímu studiu na TU Zvolen je souběžné absolvování tříleté denní formy studia oboru  Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce  na VOŠ Volyně. Přijímání na studium probíhá bez přijímacích zkoušek, jen na základě vyhodnocení studijních výsledků ze střední školy.

Přihláška na bakalářský program se podává pouze elektronickou formou prostřednictvím univerzitního systému TU Zvolen: https://is.tuzvo.sk/prihlaska/. Přihlášku je nutné vytvořit, vytisknout přímo ze systému, podepsat a odevzdat při přijímacím řízení na VOŠ Volyně. Studenti si mohou zvolit bakalářský program Drevené stavby nebo Tvorba a konštrukcia nábytku. Bakalářský studijní program musí  navazovat na obdobný studijní program na VOŠ Volyně.

K přihlášce se přikládá:

- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (postačující je jedna kopie pro VOŠ Volyně a TU Zvolen)

- potvrzený výpis  známek za jednotlivé ročníky absolvované střední školy (postačující je jeden výtisk pro VOŠ Volyně a TU Zvolen)

- strukturovaný životopis uchazeče

Potvrzení o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje.

Manipulační poplatek ve výši 35 Euro uchazeč neplatí. Za uchazeče tento poplatek uhradí VOŠ Volyně prostřednictvím firem, které mají zájem zaměstnat absolventy tohoto vzdělávacího programu.

Od školního roku 2011/2012 vláda Slovenské republiky schválila úhradu za  externí studium a rozhodnutím Drevárske fakulty TU Zvolen  byla úhrada stanovena nejnižší možnou částkou 200 Euro za školní rok.

Vyšší odborná škola Volyně prostřednictvím firem, které úzce spolupracují se školou, pomůže studentům s částečnou kompenzací nákladů spojených se školným (pořízení studijní literatury, úhrada jízdného na letní soustředění do Zvolena apod.).

TU Zvolen poskytuje svým studentům i motivační prospěchové stipendium, které se odvíjí od dosažených studijních výsledků a řídí se stipendijním řádem.

Přijímací řízení proběhne společně se zápisem do 1. ročníku na začátku měsíce září na VOŠ ve Volyni.

 

Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu

Kontaktní adresa:
Technická univerzita vo Zvolene
T.G.Masaryka 2117/24
960 01 Zvolen
tel. +421 45 5206111

http://www.tuzvo.sk/

https://df.tuzvo.sk/sk/detasovane-pracovisko-volyne-ceska-republika

X