phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Střední průmyslová škola - stavební obory

Stavebnictví a architektura 36 - 47 - M / 01 


(školní vzdělávací program v rámci RVP 36 - 47 - M / 01 Stavebnictví)

Obor připravuje žáky na navrhování a realizaci objektů pozemních staveb, případně jejich rekonstrukci, modernizaci nebo adaptaci, na základě znalostí materiálů, technologií, dispozičních a architektonických zásad návrhů objektů pozemních staveb. Žáci provádí statické navrhování a posuzování konstrukcí, mají přehled o navrhování technického zařízení budov (tzn. vodovodu, kanalizace, plynovodu, vytápění, klimatizace), o dokončovacích stavebních pracích, orientují se také v problematice vodního hospodářství a v navrhování silničních a železničních staveb.


Od školního  roku  2008/2009  vstoupily  v platnost nové rámcové vzdělávací programy, které zastřešují  většinu  stavebních  oborů  středního vzdělávání  zakončeného maturitní  zkouškou.  Cílem  reformy  středního  školství je, aby absolventi škol byli co nejlépe připraveni pro uplatnění na trhu práce, případně pro další vzdělávání na vysoké  nebo vyšší odborné škole a současně došlo k optimálnímu využití regionálních podmínek každé školy. 

S vědomím  této  situace  připravili  učitelé  stavebních  oborů  nový  školní  vzdělávací  program Stavebnictví a architektura, který reaguje na výše popsaný stav. Charakteristické  je především posílení výuky cizích  jazyků,  aplikované  výpočetní  techniky, matematiky, deskriptivní geometrie a fyziky, které někdy bývají kamenem úrazu při přechodu na vysokou školu. Současně je všem  studentům  posledního  ročníku  nabídnut  nepovinný předmět  cvičení z matematiky,  ve kterém probíhá výuka korespondující s požadavky vysokých škol.


Odborná část studia oboru je zaměřena na zvládnutí zásad návrhu a provádění konstrukcí pozemních staveb z tradičních i nových materiálů. Základní orientaci získají žáci i v oblasti ocelových a dřevěných konstrukcí, inženýrských staveb a stavebního práva a jsou rovněž vedeni k praktickému využívání výpočetní techniky s nejnovějším softwarovým vybavením. Obor má posílenou grafickou a výtvarnou složku vzdělávání a navrhování a 3D modelování konstrukcí v CAD programech. Je používán software AutoCAD s nadstavbou CADKON Stavební konstrukce, Archicad, Stavební fyzika Svoboda sw a pro výpočet statiky stavebních konstrukcí podle Eurokódu software firmy FINE. Nosnými předměty jsou architektura, pozemní stavitelství, konstrukční cvičení, typologie staveb, ateliérová tvorba, odborná výtvarná příprava, stavební konstrukce, stavební mechanika, stavební právo a aplikovaná výpočetní technika.


Absolventi se uplatní jako stavební technici, a to v různých typových pozicích. Technici se realizují v oblasti přípravy staveb v pozici technik přípravy a realizace investic a engineeringu, technik projektant, v oblasti provádění staveb v pozici mistr nebo stavbyvedoucí. V oblasti výroby základních stavebních materiálů v pozici technolog, provozní dispečer či kontrolor jakosti. Uplatnění nacházejí také v oblasti správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici technik zkušebnictví i jako pracovníci marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků. Absolventi jsou připravováni tak, aby našli uplatnění přímo ve stavebních firmách a projektových kancelářích, jsou připraveni i ke studiu na vysokých školách, především technického směru, architektury nebo i ekonomického směru.


Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent oboru Stavebnictví a architektura pokračovat ve studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro Fakulty architektury v Praze či Brně, Stavební fakultu ČVUT v Praze nebo VUT v Brně stejného nebo příbuzného studijního oboru. Při přijímacích zkouškách na tyto vysoké školy patří naše škola z hlediska úspěšnosti k nejlépe hodnoceným mezi středními odbornými školami. Absolventi oboru získávají současně s maturitním vysvědčením Europass v českém i anglickém jazyce, který by jim měl pomoci zajistit lepší uplatnění na trhu práce i mimo území České republiky (více na www.europass.cz).


Soubory ke stažení:

Střední průmyslová škola - leták s informacemi o oboru stavebnictví a architektura