phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Bakalářské studium

zveřejněno: 09.03.2015

Studijní programy bakalářského studia

Dřevěné stavby (informace na stránkách TU Zvolen)

a Tvorba a konstrukce nábytku (informace na stránkách TU Zvolen)

pro studenty Detašovaného pracoviště TU - DF Zvolen ve Volyni

 

Stupeň vysokoškolského studia: I. (bakalářský) - titul Bc.

 • Forma studia: externí
 • Délka studia: 4 roky
 • Členění studia: 1. - 4. ročník - externí studium s možností přestupu na denní formu ve 4. ročníku (po ukončení VOŠ Volyně)
 • Garanti studijního programu: prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., doc. Ing. Pavol Joščák, PhD.

 

Vzhledem k podobnosti akreditovaných programů TU Zvolen a VOŠ Volyně je umožněno studentům denního studia VOŠ Volyně oboru Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce souběžně studovat externí formou jeden ze dvou bakalářských programů Dřevěné stavby a Tvorba a konstrukce nábytku na Detašovaném pracovišti Dřevařské fakulty TU Zvolen přímo ve Volyni.

Přijatí studenti absolvují první tři roky bakalářského studijního programu ve Volyni, kde bude výuka průběžně realizovaná distančním způsobem s navazujícími přednáškami a konzultacemi v rozsahu jednoho týdenního soustředění ročně (vždy v lednu). Výuka bude probíhat i ve Zvolenu (přednášky, laboratorní cvičení, konzultace) ve stejném rozsahu jednoho týdne ročně (červen/červenec). Výuka ve všech ročnících z velké části probíhá ve Volyni, včetně závěrečných bakalářských zkoušek. Absolvent bakalářského studia může pokračovat ve dvouletém inženýrském stupni vysokoškolského studia na navazujících studijních programech na TU ve Zvolenu anebo na univerzitách v České republice resp. jinde v zahraničí.

 

Profil absolventa

Absolvent bude schopný tvořivě a adaptabilně vykonávat činnosti spojené s předvýrobní a projektovou přípravou, realizací, oceněním a certifikací dřevařských výrobků a s jejich uplatněním na trhu. Jako nevyhnutelný teoretický základ získá přehled o vlastnostech dřeva, o dřevěných materiálech a dřevařských technologiích a jejich zhodnocení ve dřevařských výrobcích. Po absolvování bakalářského studia získá titul bakaláře s označením Bc. a je schopný v pokračovat ve studiu na příbuzných oborech inženýrského studia.

Získá vědomosti:

 • ze základních přírodovědných disciplín,
 • z nauky o dřevě a technologii zpracování dřeva,
 • z konstrukce a navrhování dřevostaveb, nábytku a stavebně-truhlářských výrobků,
 • v oblasti technologií výroby nábytku, stavebně-truhlářských výrobků a dřevostaveb,
 • z ekonomie podniku a základů podnikání,

 

Získá schopnosti: 

 • samostatně a tvořivě řešit úlohy technické přípravy a realizace dřevařských výrobků,
 • projektovat a prezentovat výrobky prostřednictvím PC,
 • efektivně komunikovat (asertivita, jazykové schopnosti, marketing).

 

Uplatnění absolventa

 • v předvýrobní přípravě výroby, v projekci,
 • v projektovém managementu (příprava, zabezpečení a realizace zakázek menšího rozsahu např. jednoduché stavby, zařízení interiérů, stavebně truhlářské výrobky)
 • složky kontroly kvality,
 • zkušebnictví,
 • pokračování ve vyšších stupních studia v příbuzných oborech (dřevařství, stavebnictví...).

 

Přijímací řízení

Výhodou pro přijetí k externímu studiu na TU Zvolen je absolvování tříleté denní formy studia oboru "Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce" na VOŠ Volyně. Přihlášku ke studiu je možno podávat na řádně vyplněném tiskopise "Prihláška na štúdium na vysokú školu v Slovenskej republike", ve kterém je nutno vyplnit všechny požadované údaje. Zejména je nutno věnovat pozornost vyplnění údajů o studiu na střední škole. Výsledky z výročních vysvědčení je nutné nechat ověřit střední školou a nebo připojit úředně ověřené kopie vysvědčení z jednotlivých ročníků studia. Uchazeči, kteří maturovali dříve, než podali přihlášku k vysokoškolskému studiu, přikládají k přihlášce úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. K přihlášce je nutno připojit též profesní životopis. Nevyžaduje se potvrzení o zdravotní způsobilosti. Od školního roku 2011/2012 vláda Slovenské republiky schválila úhradu za externí studium a rozhodnutím vedení Dřevařské fakulty TU Zvolen byla úhrada stanovena nejnižší možnou částkou 200 Euro za školní rok.

Od akademického roku 2012/2013 má Technická univerzita ve Zvolenu nový stipendijní řád, který deseti procentům nejlepších studentů přizná stipendium, jehož výše může překročit částku za školné.
Vyšší odborná škola Volyně prostřednictvím firem, které úzce spolupracují se školou, pomůže studentům denní formy vzdělávání s částečnou kompenzací nákladů spojených se školným (pořízení studijní literatury, úhrada jízdného na letní soustředění do Zvolena atd.) Ve školním roce 2015/2016 bylo přiznáno 36 studentům bakalářského programu motivační stipendium ve výši 200 Euro.

Přihlášku ke studiu je možno podávat na řádně vyplněném tiskopise "Prihláška na štúdium na vysokú školu v Slovenskej republike", ve kterém je nutno vyplnit všechny požadované údaje a je částečně předvyplněná ke stažení na konci této stránky.

Přijímací řízení bude provedeno na základě výsledků předchozího studia a je k němu nutné doručit ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Přijímací řízení se uskuteční na základě výsledků přijímacího pohovoru na vyšší odbornou školu v areálu VOŠ Volyně 3. září 2021 v dopoledních hodinách. Poplatek za přijímací řízení ve výši 40 Euro (35 Euro při elektronické přihlášce) bude uhrazen prostřednictvím firem, které mají zájem o zmíněné absolventy vzdělávacího programu.

Přihlášky je nutné zaslat v 1.kole do 15. května 2021, ve 2.kole do 16.srpna 2021 na adresu VOŠ Volyně, Ressslova 440, 387 01 Volyně.

 

Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu

Kontaktní adresa:
Technická univerzita vo Zvolene
T.G.Masaryka 2117/24
960 01 Zvolen
tel. +421 45 5206111

http://www.tuzvo.sk/

https://df.tuzvo.sk/sk/detasovane-pracovisko-volyne-ceska-republika

X